Postęp robót na dzień 22.09.2017r.

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE DK11:

1. Rozpoczęcie rozbiórki nasypu przeciążającego.
2. Wykonanie GWN na odcinkach: 2+380 i 2+410.
3. Wykonanie stabilizacji.
4. Wykonanie nasypu na odc. 2+640-2+670.
5. Wykonanie wykopu na odc. 2+670-2+750.
6. Wykonanie rozbiórki na Rondzie Janiska.
7. Przygotowanie pod GWN na rondzie Janiska.
8. Wykonanie kruszywa na odc. 2+070-2+260  i 1+910-2+245.
9. Wykonanie krawężników na odc. 2+750-2+930 oraz w KM 2+260-2+380.
10. Profilowanie rowów.
11. Ułożenie warstwy podbudowy.

ROBOTY MOSTOWE DK11:

OBIEKT P-1
1. Budowa nasypów drogowych na dojazdach do obiektu – w trakcie.
2. Wznowiono prace związane z formowaniem GWN.

OBIEKT PP
1. Prace porządkowe
2.Wznowiono prace związane z formowaniem GWN.

OBIEKT P2, P3, P4
1. Zasypka powyżej rur przepustu.

MOST M-1:
1. Betonowanie kap chodnikowych – zakończono na obu nitkach. Pozostały odcinki przy dylatacyjne.
2. Zasypka za podporą A – wymiana górnej warstwy – nasyp rozebrany.
3. Montaż urządzeń dylatacyjnych – osadzono urządzenia w szczelinach dylatacyjnych. Rozpoczęto szalowanie i przygotowanie do betonowań.
4. Antykorozja dźwigarów głównych przęsło zakończono.

PRZEJŚCIE PZ-1
1. Prace porządkowe

PRZEPUST PZ-2
1. Zabetonowano ławy jako podbudowa pod krawężnik.

PRZEPUST PZ-3
1. Zabetonowano ławy jako podbudowa pod krawężnik.

BRANŻE DK11:

Wodno-kanalizacyjna
1. Pozostały do wykonania na kanalizacji deszczowej Separatory oraz wyloty do rowów.

Teletechnika
1. Kanał technologiczny wzdłuż trasy zasadniczej- kontynuacja.
2. Zakończono robot od Ronda Trzebiatowska do rz. Parsęty.

DROGOWE S6:

1. Rozpoczęcie budowy II fazy nasypu przeciążającego.
2. Ułożenie geotkaniny na nasypie przeciążającym.
3. Wykopy i nasypy, odhumusowanie – kolejne odcinki.
4. Nasyp 109+020-1110+020, 110+840-110+990, 111+300-111+470,
5. Stabilizacja gruntu.
6. Wykonanie podłoża stabilizowanego.
7.Kontynuacja wymiany gruntu.

MOSTOWE S6:

M-78
1. Podpora nr 3 – betonowanie ławy fundamentowej- wykonano.
2. Podpora nr 4 – montaż formy filarów – w trakcie.
3. Podpora 5: izolacja cienka fundamentu – zasypka.
4. STANOWISKO: ruszt pod stanowisko – wykonano. Deskowania formy ustroju nośnego – dostawa I etapu: rozpoczęcie pieromontażu.
5. Podpora tymczasowa: pogrążanie rur w koryto rzeki Parsęta – zakończono. Przygotowanie do montażu stężeń i głowic podpory.

WD-79
1. Wykop pod podpory: rozpoczęto; wymiana gruntu na podporze P2 – w trakcie.

WK 81
1. Budowa nasypu kolejowego – zakończono.
2.Budowa nawierzchni torowej –w trakcie.
3.Ułożenie tłucznia, podkładów i szyn – w trakcie.

WD-82
1. Wykop pod podpory 1, 2 i 3 – wykonano.
2. W-wa podbudowy pod ławy nr 1, 2 i 3 – wykonano.
3. Montaż zbrojenia ław fundamentowych 1,2 i 3: wykonano.

MS 84A
1. Montaż rozparć ścianki: zakończono.
2. Wymiana gruntu – pod podporę nr 1: zakończono; pod podporę nr 2 – w trakcie.
3. W-wa podbudowy na podporze nr 1: wykonano.

WD 86
1.Izolacja cienka fundamentów – wykonano.
2. Zasypanie fundamentów uzdatnionym materiałem rodzimym – w trakcie.
3. Planowane rozpoczęcie montażu belek w październik / listopad 2017 r.

PRZEPUST PH-03
1. Montaż prefabrykatów – wykonano.
2. Podbudowa pod wlot i wylot – wykonano.
3. Izolacja cienka ścian – w trakcie.

PRZEPUST P-24
1. Roboty ziemne – przygotowanie do rozpoczęcia prac.

BRANŻE S-6:

Energetyka
1. Kolizje SN08, SN09 – ZE uzgodnił na 09.10.2017 r.
2. SN02, SN03 – uzgodniono datę przepięcia z Zakładem Energetycznym na 07.09.2017 r. – wykonano.
3. Planowane rozpoczęcie nn_03 w km 110+400.

Melioracje
1. Kontynuacja robót na rowie S-C przy ogródkach działkowych – układanie koszy gabionowych.

Gaz
• Gaz – sieć wysokiego ciśnienia1.
1. Wznowiono prace przy usuwaniu kolizji sieci gazowej Wysokiego Ciśnienia PG1 na odcinku PZ9 – PZ8 (Węzeł Kołobrzeg Wschód).

• Gaz – sieć średniego ciśnienia
1. Kolizja PG3 G.ENGAZ DN 90 w km 116+550 – przepięta
2. Kolizja PG5 G.ENGAZ DN 90 – w km 121+500 zgrzewanie rur, w dniu 30.08.2017r.
3. Kolizja PG4 G.ENGAZ DN 90 – w km 119+800 – przygotowana do próby szczelności
4. Kolizja PG7 G.ENGAZ DN 90 – w km 119+800 – przygotowana do próby szczelności

Wod-Kan
1. Usuwanie kolizji:
o w km 116+500 DN 160 – przepięcie 22.09
o w km 117+155 DN 160 – próbę wykonano
o w km 111+800 DN 200 – rozpoczęto prace

Kanalizacja Sanitarna tłoczna
1. Usuwanie kolizji:
o w km 117+155 – DN 63 – w trakcie
o w km 117+155 – DN 63 – w trakcie

Link bezpośredni tutaj.