27.07.- 02.08.2017r. Postęp prac

W minionym okresie zrealizowano:

ROBOTY DROGOWE

DK – 11 :
1. Kontynuacja układania chodnika i przejścia dla pieszych na rondzie Trzebiatowska wlot AD.
2. Rozbiórka wlotu AA na rondzie Trzebiatowska.
3. Układanie krawężników –  jezdnia lewa.
4. Budowa nasypu na Rondo Janiska.
5. Zasypywanie pasa dzielącego i poboczy.

ROBOTY DROGOWE

S – 6:
1. Kontynuacja budowy nasypu przeciążającego.
2. Kontynuacja stabilizacja podłoża.
3. Kontynuacja wymiany gruntu na trasie głównej.
4. Odhumusowanie trasa główna.
5. Wykonywanie nasypu na TZ w km 116+800 – 117+030-Kontynuacia
6. Wykonywanie wymiany gruntu w km 116+700 – 116+800
7. Wykonywanie wykopów na TZ w km 117+030 – 117+200-kontynuacja
8. Wykonywanie wykopów na TZ w km 121+500 – 121+650
9. Wykonywanie nasypów na D05 – kontynuacja

ROBOTY MOSTOWE

DK11:

OBIEKT P-1
1. Prace porządkowe przy korycie Kanału Drzewnego

OBIEKT PP
1. Prace porządkowe

OBIEKT P2, P3, P4
1. Rozpoczęto prace: wykop szerokoprzestrzenny
MOST M-1
1. Montaż desek gzymsowych – zakończono.
2. Spoinowanie desek gzymsowych.
3. Zasypka za podporą A – zakończono, dogęszczanie osttniej warstwy – w trakcie.
4. Dostawa urządzeń dylatacyjnych .
PRZEJŚCIE PZ-1
1. Prace porządkowe
PRZEPUST PZ-2
1. Montaż zbrojenia płyt przejściowych i deskowanie – zakończono
2. Betonowanie płyt przejściowych – wykonano.

ROBOTY MOSTOWE

S6:

M – 78
1. Odtworzenie platformy na podporze nr 1 pod reazliację kolumn CMC – w trakcie
2. Ścianki szczelne: montaż rozparć na komorze nr 3 – w trakcie
3. Montaż zbrojenia ław fundamentowych podpory 4L i 4P – w trakcie
4. Deskowanie korpusu podpory 5L – w trakcie
5. Rozdeskowanie po betonowaniu belek ślizgowych P – wykonano

WK 81
1. Budowa objazdu kolejowego – stabilizacja podłoża – wykonano. Budowa nasypu kolejowego – w trakcie

MS 84A
1. Pogrążenie ścianki szczelnej tymczasowej – w trakcie

WD – 85
1. Betonowanie korpusu podpory nr 3 – wykonano

WD 86
1. Zbrojenie i deskowanie podpory nr 3 – w trakcie
2. Uporządkowanie terenu placu budowy wiaduktu – w trakcie

PRZEPUST PH-03
1. Dostawa prefabrykatów – w trakcie

ROBOTY BRANŻOWE

DK 11:

Wodno-kanalizacyjno-gazowe:
1. Zlewnia nr 7 – wykonano
2. Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji wodociągowej DN 500 na R. Trzebiatowska
3. Kontynuacja robót związanych z usuwaniem kolizji gazu średniego ciśnienia DN125
4. Kontynuacja robót związanych z kanalizacją deszczową R.Trzebiatowska
Energetyka:
1. Kontynuacja usuwania kolizji średniego napięcia linii 568, 542, 540, 531.
2. Roboty związane z montażem zasilenia do stacji meteo – zakończono
3.Rozpoczęcie robót związanych z budową oświetlenia na rondzie Trzebiatowska

ROBOTY BRANŻOWE S-6:

Wodno-kanalizacyjno-gazowe:
1. Roboty związane z wykonaniem rowu PA, PA-6, PA-6-1 – zakończono
2. Roboty związane z wykonaniem rowu R-M – kontynuacja
3.Oczyszczenie koryta rzeki Stramniczki – zakończono
4.Roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej Wysokiego Ciśnienia PG2
5. Rozpoczęcie robót związanych z usuwaniem kolizji PG2 G.ENGAZ DN 160
w km 115+300
6. Rozpoczęcie robót związanych z usuwaniem kolizji:Kanalizacja Sanitarna tłoczna.
1. Rozpoczęcie robót związanych z usuwaniem kolizji:w km 117+155 DN 63.

Link bezpośredni tutaj.