Postęp prac na dzień 29.03.2017r.

W minionym tygodniu zrealizowano:

ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ:

DK – 11
1.Przygotowanie ronda Trzebiatowska pod stabilizację
– rozbiórka wlotu i wylotu AD i AB
– osuszanie obwiedni ronda

2.Kontynuacja budowy nasypu przeciążającego na KM 1+750-1+820

S – 6
1.Porządkowanie terenu po wycince drzew na trasę S-6

ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ :

OBIEKT P-1

1.Puszczenie wód Kanału Drzewnego przez Przepust.
2.Montaż paneli gruntu zbrojonego – kontynuacja.

OBIEKT PP

1.Montaż paneli gruntu zbrojonego – kontynuacja.
2.Rozbiórka deskowań elementów skrajnych.

3.Wykonanie drenażu opaskowego

MOST M-1
1.Izolacja cienka podpory B i D
2.Przygotowanie płyty pomostu przed ułożeniem izolacji grubej. Montaż wpustów.
3.Montażu docelowych łożysk – zakończono.
4.Montaż sączków – w trakcie.

PRZEJŚCIE PZ-1
1.Wykonanie w-wy podbudowy pod płyty przejściowe.

PRZEJŚCIE PZ-1
1.Wykonanie w-wy podbudowy pod płyty przejściowe.

PRZEPUST P-11 i P-10

1.Wykop pod przepusty – rozpoczęto.

PRZEPUST PZ-3
1.Betonowanie płyt dennych wlotów i wylotów.
2.Deskowanie skrzydeł wlotów i wylotów

ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE:

1.Przepięcie wodociągu Dn 800 – Rondo Janiska.
2.Wykonywanie zasypki wodociągu DN 800.

Link bezpośredni tutaj.